Skip to content
Menu

Tot sobre fulles de serres circulars

Les serres circulars i les escairadores són les millor aliades per tallar de manera precisa taulons de fusta i superfícies. Un dels factors importants per aconseguir un tall professional és escollir la fulla de serra adient pel tipus de tall i material.
Fulles de serra

En aquest article parlarem de com escollir una bona fulla de serra per tallar fusta. 

Tipus de serres i talls

Segons el material 

Les fulles de serra es fabriquen amb diversos materials i tipus de dents depenent del tipus de fusta a tallar.  

 • Acers per eines: es tracta d’acers al carboni temperat. Són ideals per tallar fusta tova, cal destacar que són molt econòmiques, però es desfilen ràpidament tallant fusta dura.
 • Acers d’alta velocitat (HSS), es tracta d’acers al carboni temperat que constitueixen un alt rendiment i resistència al desgast gràcies al fet que les puntes presenten aliatges de tungsten, cobalt, crom, molibdè i vanadi. Són ideals per obtenir bons acabats treballant amb fustes toves i semidures. No es recomana tallar fustes amb fibres ni aglomerats.
 • Metall dur o Widia (HM), es tracta d’acers de carboni temperat que presenten ranures d’expansió per reduir l’escalfament. Aquestes poden ser amb dents de carburs metàl·lics sinteritzats carburs de tungsten i cobalt o poden presentar inserts de metall dur HM o Widia. Són ideals per obtenir excel·lents acabats en fustes de diferents dureses i els seus derivats com: fustes dures i abrasives, aglomerats i contraxapats. 

La duresa del disc de tall

Les fulles de tall d’aquests tres materials es fabriquen amb diferents dureses per a garantir els millors acabats en les diferents tipologies de fustes i materials. 

A continuació plasmem la duresa i el tipus de material òptim a treballar:

Taula duresa fulles serra

Segons el nombre de dents

El nombre de dents que presenta un disc de tall també s’ha de tenir en compte. Com a norma general, com menys dents presenti el disc, més ràpid talla i permet realitzar talls més grans i longitudinals. Per altra banda, els discos que presenten més dents, són ideals pels talls transversals. 

La distància entre les dents del disc o també anomenat “el pas”, també es tracta d’un factor a tenir en compte segons el tipus de material a treballar. Com a regla general, com més prim és el material, menor ha de ser la distància entre les dents i en conseqüència la serra compta amb un major nombre de dents i s’obtenen millors acabats. En canvi, amb materials gruixuts, major és la distància entre dents i en conseqüència presenta un menor nombre de les mateixes i s’obtenen acabats més basts. 

També s’ha de tenir en compte l’espai que presenta davant de cada dent per poder evacuar els encenalls. Les fulles de tall longitudinals, presenten un major espai per poder eliminar els encenalls, en canvi, les fulles de tall transversals, els encenalls són més petits, no es necessita tant espai. També es poden adquirir fulles de serra combinades, aquestes presenten espais grans i petits per a poder realitzar els dos tipus de talls. 

Segons la tipologia de dents

Per seleccionar la serra circular ideal també s’ha de tenir en compte la tipologia de dents per obtenir el millor rendiment i durabilitat d’aquesta. En aquest cas, també depèn de la tipologia de material a treballar. 

 • Dents rectes i dents rectes amb angle negatiu
 • Dents alterns
 • Dents alterns amb angles negatius
 • Dents de trapezi
 • Dents de trapezi alternat amb dents rectes
 • Dents de trapezi alternat amb dents rectes i angles negatius
 • Dents rectes amb forat alternant dents de sostre buit
 • Dents cònics

Tipus de dents fulles de serra

A continuació adjuntem taula per relacionar la tipologia de dents, el tipus de material i el tipus de tall a realitzar:

taula fulles serra

El diàmetre i l’escairat del disc 

L’elecció del diàmetre de la fulla també depèn del gruix del material que es vol tallar i del diàmetre màxim que permet la maquinària. Al mercat podem trobar discos amb diàmetre de 85 mm a 650 mm. 

Com a norma general, es pot establir que com més petit és el diàmetre del disc, més estabilitat es té, ja que la fulla de la serra realitza el menor traç possible. 

L’escairat del disc és el diàmetre del forat que presenta al seu interior. Aquest permet fixar la fulla de serra a la màquina que es vol utilitzar, per seguretat, s’ha de tenir en compte que l’escairat sigui sempre de 5 mm inferior al diàmetre de la brida si no és el cas, s’han d’utilitzar anelles d’adaptació. 

Què s’ha de tenir en compte per escollir correctament les característiques de la fulla de tall? 

 1. Verificar les característiques de disc que accepta la màquina (diàmetre i escairat), llavors només has d’escollir la fulla que s’adapti millor al material a tallar.
 2. Com més nombre de dents presenti la fulla de tall, tindrà un cost més elevat, una vida útil menor, però obtindràs millors acabats, més delicats i uniformes. Cal tenir en compte que es requerirà una màquina amb major potència per la baixa velocitat d’avançament del disc. 
 3. Com menor nombre de dents presenti la fulla de tall, tindrà un cost menor, una vida útil major, però els acabats seran més basts. En aquest cas es requerirà una màquina amb menor potència.
 4. Per escollir correctament tingues en compte les recomanacions del fabricant.

Amb aquest breu repàs de les tipologies de fulles de serra, esperem haver-te donat tips per a decidir la millor tipologia per a cada treball i projecte a realitzar.

Podeu trobar diferents fulles de tall a la nostra botiga online.

Comparteix a

Send this to a friend